Doelstelling

Het doel van de Sichting Open Inloop Beegden is om buiten alle bestaande structuren, nieuwe sociale verbanden te creëren die bijdragen aan het ontmoeten van mensen in de leeftijd vanaf 55 jaar. In de hoop dat daardoor de sociale leefbaarheid in de kern bevorderd wordt.

Het doel kan worden bereikt door onder andere de volgende initiatieven:

1. het organiseren van ontmoetingen met dorpsgenoten en anderen en het onderhouden van sociale contacten voor senioren.
2. het verrichten van allerlei handelingen die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer senioren de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, te laten deelnemen aan allerlei activiteiten en door het organiseren van cursussen.
De Open Inloop probeert een ontmoetingsplaats te zijn voor alle 55-jarige plussers met als doel mensen uit hun isolement te halen en te brengen in een omgeving waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.
Dat doel tracht de stichting te bereiken door naast het onderhouden van contacten ook activiteiten aan te bieden in een ontspannende sfeer.

Daarnaast wil de stichting een ondersteunende rol spelen en functioneren als gesprekspartner met organisaties, al dan niet semi- overheidsinstellingen, bij aangelegenheden die senioren aangaan alsmede daarover geven van gevraagd en ongevraagd advies.
Zo hebben in het verleden reeds contacten met het WMO-platform van de gemeente Maasgouw en de WMO-consulenten plaatsgevonden.

Het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal 3 personen. De bestuurders worden voor 4 jaren benoemd. De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur komt minimaal eenmaal per kwartaal in vergadering bijeen en eenmaal per jaar vindt zo mogelijk een voor bezoekers gezamenlijke bijeenkomst plaats.